پکیچ های استفاده از سامانه
صد دانش آموز-آزمون
 • 100 سکه
 • معادل 100 دانش آموز-آزمون
 • 18,000 تومان
دویست دانش آموز-آزمون
 • 200 سکه
 • معادل 200 دانش آموز-آزمون
 • 35,000 تومان
پانصد دانش آموز-آزمون
 • 500 سکه
 • معادل 500 دانش آموز-آزمون
 • 80,000 تومان
هزار دانش آموز-آزمون
 • 1,000 سکه
 • معادل 1,000 دانش آموز-آزمون
 • 150,000 تومان
دو هزار دانش آموز-آزمون
 • 2,000 سکه
 • معادل 2,000 دانش آموز-آزمون
 • 290,000 تومان
پنج هزار دانش آموز-آزمون
 • 5,000 سکه
 • معادل 5,000 دانش آموز-آزمون
 • 700,000 تومان
ده هزار دانش آموز-آزمون
 • 10,000 سکه
 • معادل 10,000 دانش آموز-آزمون
 • 1,350,000 تومان